Algemene voorwaarden Glasatelier Artistique,

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, 4 april 2010

 

Artikel 1 Definitie

Onder ‘gebruiker’ wordt in deze algemene voorwaarden Glasatelier Artistique bedoeld die deze algemene voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt, respectievelijk daarnaar in offertes of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen.
Onder ‘wederpartij’ wordt verstaan degene die de gelding van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

 

Artikel 2 Algemeen: offertes en bevestigingen van opdrachten

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij gebruiker als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas, (gebrandschilderd) glas-in-lood, (gebrandschilderd) glas-in-koper, tiffany, versmelting en verlijming van glas, isolatieglas en/of andere glastechnieken in de ruimste zin van het woord en/of kunststofplaten met bijbehorende materialen daaronder begrepen.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters, tekeningen en overige bij de offerte verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Alle opdrachten, door vertegenwoordigers van de gebruiker of door tussenpersonen opgenomen, binden Glasatelier Artistique pas nadat deze door laatstgenoemde schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene en/of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.
 5. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 3 Prijzen

 1. Gebruiker is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding, of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.
 2. Indien, na de offerte of de bevestiging van de opdracht, een of meer van de kostprijsbepalende factoren waarop de prijs c.q. de prijzen van Glasatelier Artistique is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen en deelt dit de wederpartij zo spoedig mogelijk mede onder opgaaf van redenen, zonder dat dit de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige order.
 4. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 Aflevering; levertijd

 1. Levering geschiedt af atelier van de gebruiker. Transport is niet in de prijs inbegrepen en voor deugdelijk transport dient de wederpartij zelf zorg te dragen.
 2. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
 3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft de gebruiker de keuze dit gedeelte alvast af te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is.
 4. Facturen betrekking hebbend op gedeeltelijke leveringen, moeten door de wederpartij worden voldaan binnen de in artikel 6 genoemde betalingstermijn.

 

Artikel 5 Garanties en Klachten

A. Algemeen.

 1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.
 2. De gebruiker behoudt zich het recht voor het bestelde product met een geringe afwijking in kleur en/of dessin van glas of andere monsters te leveren. Streepjes en luchtbelletjes behoren tot de structuur van sommige glassoorten, en kunnen geen reden zijn voor reclamatie.
 3. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet, ten gevolge van het feit dat met ambachtelijke producten gewerkt wordt.
 4. Gebruiker levert in het atelier geproduceerde producten met een garantieperiode van 3 jaar tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Voor zaken door een derde geproduceerd, waaronder het fabrieksmatig plaatsen van glas-in-lood in isolatieglas, is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervan wordt verstrekt. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel, vervanging en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van, of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, of door onjuiste opslag, plaatsing of onderhoud door wederpartij en/of derden, door wijzigingen aan de zaak te hebben aangebracht of een poging daartoe,
 6. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), etcetera.

 

 

B. Kwaliteit geleverde zaken.

 1. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens de gebruiker zal kunnen doen gelden.
 2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, is de gebruiker slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden.
 3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit en dessin.

 

C. Overige klachten.

 1. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door de gebruiker van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de gebruiker worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen de gebruiker zal kunnen doen gelden.
 2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, heeft de gebruiker het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij te dier zake iets van de gebruiker kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk mocht zijn.

 

D. Slotbepaling

 1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
 2. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de gebruiker ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Artikel 6 Betaling

 1. De wederpartij is verplicht de facturen van de gebruiker te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. De betaling moet gebeuren effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening of opschorting. De gebruiker is gerechtigd zonder opgave van redenen contante betaling voor of bij de aflevering van de zaken te verlangen mits dit tevoren aan de wederpartij kenbaar is gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingstermijn niet op.
 2. Indien de wederpartij het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij aan de gebruiker een rente verschuldigd van 1¼% van het netto factuurbedrag voor elke maand (30 dagen) of een gedeelte daarvan dat hij in verzuim blijft, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.
 3. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden, wanneer de bankrekening van de gebruiker is gecrediteerd en de gebruiker daarvan in kennis is gesteld of bij betaling per kas op de datum van de kwitantie.
 4. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de gebruiker een andere volgorde voor toerekening aanwijst.
 5. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn of het niet nakomen van enige verplichting, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 6. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of de gebruiker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
 7. De gebruiker heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel diens surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.
 8. Behalve de overeengekomen prijs met de hierboven omschreven kosten en rente is de gebruiker gerechtigd van de wederpartij te vorderen alle kosten, die door de niet-betaling of enige andere wijze van tekortkoming van de wederpartij zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin de gebruiker zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Indien de gebruiker het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs en de daarop drukkende buitenrechtelijke en vervolgingskosten eveneens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvrage dient.

 

Artikel 7 Zekerheidsstelling

De gebruiker heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van de gebruiker terstond genoegzame en in de door de gebruiker gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder op betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijk aanmaning geeft de gebruiker hetzij het recht de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zo lang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten zijnerzijds in de nakoming van die overeenkomst daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot zo lang worden de geleverde zaken geacht door de gebruiker aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven.
 2. Door gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren
 3. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de gebruiker gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of belopende door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico.

 

Artikel 9 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening, van de wederpartij, behoudens opzet of grove schuld van de gebruiker.

 

Artikel 10 Afmetingen, gewichten maten

 1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt gebruiker zich de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor.
 2. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.
 3. De kosten voor het opnemen van maten, zomede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen komen voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 11 Overmacht

Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien, is hij niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de glasfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

 

Artikel 12 Risicoverdeling bij aanneming van werk

 1. Indien de gebruiker tevens de verplichting op zich neemt om door de wederpartij zelf aangeleverd glas in opdracht van de wederpartij te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas, zijn op de rechtsbetrekking tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.
 2. De gebruiker draagt met betrekking tot het aangevoerde glas het risico, zolang het zich in het atelier bevindt.
 3. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot plaatsing van glas(-in-lood) juist wordt bevonden, is de gebruiker slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de gebruiker is uitgesloten.
 4. Bij de levering door derden van nieuw of bestaand glas-in-lood bestemd voor inbouw tussen isolatieglas, is de gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, ongerechtigheden aan glas, lood, koperprofielen of andere gebruikte materialen. Het breukrisico is voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 13 Afmeting en andere gegevens

 1. De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende of wel anderszins aan de gebruiker verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de gebruiker recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
 2. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat de gebruiker van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, als kit, stopverf etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. Bij ontwerptekeningen voor glas-in-lood staat het de gebruiker vrij om tijdens de uitvoering waar nodig wijzigingen aan te brengen, zulks na overleg en instemming van de wederpartij.

 

Artikel 14 Meer- of minderwerk

 1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
 2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt zal de verrekening gebeuren aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

 

Artikel 15 Schade en aansprakelijkheid

 1. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het, in uitdrukkelijke opdracht van wederpartij, leveren en plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling, alsmede voor de gevolgen van het, op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij, plaatsen in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.
 3. Bij het opnieuw verloden van bestaand glas-in-lood kan, bij het vervangen van gebroken ruiten of valse ruiten, kleur- en structuurverschillen ontstaan waar de gebruiker niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.
 4. Bij het uitzoeken van kleuren op monsters kunnen bij bestellingen geringe kleur- en structuurverschillen ontstaan, waar de gebruiker niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.
 5. Patineren van het lood geschiedt alleen op eigen risico van de wederpartij.
 6. Bij het plaatsen van een glas-in-lood paneel tussen isolatieglas – zowel een door de wederpartij aangeleverd als een in het atelier door de gebruiker nieuw gemaakt paneel – is de gebruiker niet aansprakelijk voor kleine ongerechtigheden welke kunnen ontstaan bij het schoonmaken en monteren tussen isolatieglas gelet op het feit dat het schoonmaken handmatig gebeurt. Ondanks uiterste zorg, controle en het streven naar een perfecte uitvoering wordt een tolerantie van 5% in dit verband acceptabel geacht. De beoordelingsafstand hierbij is minimaal 75 centimeter niet door zonlicht beschenen.
 7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7.24 lid 2 BW.

 

Artikel 16 Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

 1. Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien.
 2. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door de gebruiker gratis gebruik kunnen worden gemaakt; Formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door de gebruiker uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.
 3. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.
 4. Indien aan de gebruiker de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door de gebruiker geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom

Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een opdracht aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 18 Consumententransacties

Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik van artikel 6: 236 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 19 Verjaring

Vorderingsrechten van de wederpartij jegens de gebruiker verjaren uiterlijk na verloop van 1 jaar na het ontstaan daarvan.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen, welke tussen de gebruiker en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.